Plan zamówień na 2017 rok

Postępowania poniżej kwoty 30 000 euro

Zapytanie ofertowe na dostawę owoców, warzyw i jaj
Załącznik Nr 2 warzywa i owoce

Postępowania powyżej kwoty 30 000 euro

Informacja z otwarcia ofert

Białystok: Znak sprawy: SP49-26.1.2017
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku..
Numer ogłoszenia: 539254-N-2017; data zamieszczenia: 28.06.2017

Ogłoszenie UZP
Specyfikacja SIWZ

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Mięso
Załącznik nr 2 - Warzywa i owoce
Załącznik nr 3 - Nabiał
Załącznik nr 4 - Mrożonki
Załącznik nr 5 - Różne art. spożywcze
Załącznik nr 6 - Pieczywo
Załącznik nr 7 - Ryby mrożone
Załącznik nr 8 - Formularz ofertowy
UWAGA! korekta załącznika - Załączniki nr 9-11 - Oświadczenia
Załącznik nr 12 - Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze oferty

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przetarg na ochronę obiektów i mienia.
Specyfikacja SIWZ

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy
Załącznik nr 3 - Wykaz osób do kontaktu z Zamawiającym oraz osoby wykonujące bezpśredni nadzór.pdf
Załącznik nr 4 - Wykaz usług
Załącznik nr 5 - Oświadczenie
Załącznik nr 5A - Oświadczenie
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.
Załącznik nr 7 - Wzór umowy wraz z zakresem zadań przy sprawowaniu ochrony

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Białystok: Opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw i wybudowanie placu zabaw oraz wykonanie robót budowlanych związanych z przystosowaniem pomieszczeń szkoły na potrzeby oddziałów przedszkolnych (dzieci w wieku 3- 6 lat) w Szkole Podstawowej Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego- Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku ul. Armii Krajowej 32.
Numer ogłoszenia: 125084 - 2016; data zamieszczenia: 17.05.2016

Ogłoszenie
Specyfikacja SIWZ

Załączniki do SIWZ:

Formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ
Oświadczenie o spełnianiu warunków i niepodleganiu wykluczeniu
– załącznik nr 2 do SIWZ
Informacja dot. grupy kapitałowej – załącznik nr 2A do SIWZ
Wykaz robót budowlanych – załącznik nr 3 do SIWZ
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
– załącznik nr 4 do SIWZ
Oświadczenie o posiadaniu uprawnień – załącznik nr 4A do SIWZ
Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego – załącznik nr 5 do SIWZ
Projekt umowy – załącznik nr 6 do SIWZ
Program funkcjonalno – użytkowy załącznik nr 7 do SIWZ

Pozostałe dokumenty:

Protokół z wizji lokalnej
Notatka strażaka
Decyzja lokalizacji
Rzuty pomieszczeń - parter
Rzuty pomieszczeń - nowe wydzielenie
Foto - klatka schodowa
Foto - poręcz na klatce
Foto - uczniowska toaleta
Foto - wygrodzenie do przeniesienia

Zawiadomienie o wyborze oferty:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.../p>